”Genom införandet har vi kunnat slopa pappersblanketter helt och hållet. I och med detta har de anställda inom barnomsorgen fått mer tid till det allra viktigaste: det pedagogiska arbetet.”

– Isto Rantaniemi, ICT-projektledare inom informationsförvaltningen i Vanda stad

Vanda stad

Bildningstjänsterna i Vanda stad, resultatområdet småbarnspedagogik, behövde en elektronisk lösning för att planera och följa upp dagbarnvårdarnas arbetstid samt anteckna barnens dagliga tider. Fastroi Real-Time Care™ har minskat pappersarbetet på stadens olika verksamhetsställen och frigjort tid till den egentliga omvårdnaden.

Vanda handlade upp en mobilapplikationshelhet, där ett system för småbarnspedagogik utgjorde en del.  De centrala urvalskriterierna var kvalitetsfaktorer och pris, berättar Isto Raitaniemi, ICT-projektledare inom informationsförvaltningen i Vanda stad. Fastroi Oy i Joensuu, som bl.a. levererar system för verksamhetsstyrning inom barnomsorgen, vann upphandlingen.

Pilotfasen för systemet inleddes hösten 2014. Vid den 16 veckor långa pilotfasen som omfattade en arbetspassperiod deltog cirka 20 dagbarnvårdare och deras chefer. Därefter, under våren 2015, infördes systemet för alla 75 dagbarnvårdare inom familjedagvården i Vanda och de förskolerektorer som arbetade som deras chefer.

Fram till slutet av 2015 utökades systemets funktionalitet till att även omfatta förskolorna, där systemet infördes på bred front i etapper under år 2016. Den sista utökningen genomförs under våren 2017, varefter systemet för verksamhetsstyrning Fastroi Real-Time DayCare™ används i alla enheter för småbarnspedagogik i hela Vanda stad.

Genom införandet har man kunnat slopa pappersblanketter helt och hållet. Tack vare detta har de anställda inom barnomsorgen fått mer tid över till det allra viktigaste: det pedagogiska arbetet. Enligt responsen från personalen är programvaran enkel att använda och underlättar det dagliga arbetet. Idag, efter den egentliga leveransfasen, drivs och utvecklas applikationen vidare utifrån användarnas önskemål och bl.a. förändrade lagkrav inom barnomsorgsområdet.

De mål som sattes upp för programvaran i projektet har uppnåtts och implementeringsprojektet höll sin budget. Familjedagvården i Vanda hade önskat sig lite mer fysisk närvaro av Fastrois personal under vissa projektfaser. Man upplevde dock att Fastroi hade ett lösningsorienterat arbetssätt och att företaget reagerade flexibelt på utvecklings- och förändringsönskemål.

Enligt Isto Rantaniemi förlöpte projektet relativt väl. Man upplevde att systemet för verksamhetsstyrning Fastroi Real-Time DayCare™ var ett nyttigt inköp, och även slutanvändarna ansåg att själva applikationen är enkel och lättanvänd.

Enheten för familjedagvård i Vanda

  • Ingår i bildningstjänsterna i Vanda stad
  • Applikationen används av cirka 75 personer

www.vantaa.fi