Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste – asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Fastroi Oy (y-tunnus 1851560-0)
Länsikatu 15
80110 Joensuu
Puh. 010 327 8000

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Markkinointijohtaja
Johanna Tanninen
Fastroi Oy (y-tunnus 1851560-0)
Länsikatu 15
80110 Joensuu
Puh. 010 327 8000
Email: johanna.tanninen(a)fastroi.fi

Rekisterin nimi

Fastroi Oy:n asiakastietojärjestelmä

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakasviestintään, muuhun asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterit voivat sisältää seuraavia tietoja: rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero, fax- numero, sähköpostiosoite, työpaikka ja työtehtävä. Rekisteröidyn työpaikan ja /tai yhteisön tiedot yhteystietoineen. rekisteröidyn työtehtävät, osasto, kiinnostuksen kohteet, markkinointikiellot, toimenkuvat ja roolit organisaatiossa ja asiakkaan käyttöhistoria. Tieto rekisteröidyn kanssa käydyistä keskusteluista, tiedot asiakaspalautteista, web-lomakkeiden täytöt, rekisteröitymiset ja osallistumiset tilaisuuksiin sekä uutiskirjeiden tilaukset.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä ilmenevistä tiedoista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää olemassa olevia tietoja alihankkijoiden rekisterien perusteella.

Tietojen luovutus

Asiakastietoja ei luovuteta Fastroin lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien osapuolien ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, muun suostumuksen ja säädösten mukaan. Asiakastietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Sähköinen asiakasrekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriä käyttävien henkilöiden käyttäjäoikeudet on rajattu henkilön tehtävien mukaan Fastroi Oy:ssä ja niiden alihankkijoiden osalta. Rekisteristä otetaan säännönmukaisesti varmuuskopiot.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Fastroi Oy, Johanna Tanninen, Länsikatu 15, 80110 Joensuu. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti edellä mainitussa osoitteessa.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Fastroita käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjeitse tai sähköpostitse ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.
Rekisterinpitäjä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa kirjeitse yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Evästeiden käyttötarkoitus

Voimme hyödyntää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita palveluidemme kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mitataksemme markkinointiviestintämme tehoa. Sivustojemme käytettävyyden parantamiseksi voimme tehdä mm. lyhytkestoisia tutkimuksia, joissa voimme tallentaa tietoa klikeistä sivustomme alasivuilla.
Voimme käyttää sivustojemme käytöstä kerättyä tietoa myös tietylle selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseen. Voimme luoda asiakassegmenttejä sen perusteella, millä Internet-sivustoilla tietyt selaimet ovat vierailleet määrätyn ajanjakson aikana. Näille asiakas-segmenteille esitetään palveluumme liittyvää mainontaa. Saatamme käyttää asiakassegmenttien luomisessa yhteistyökumppaneitamme, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin sen, että yhteistyökumppani käyttää tietoja ainoastaan Fastroi Oy:n lukuun, eikä hyödynnä tietoja omassa toiminnassaan taikka luovuta tietoja eteenpäin. Saatamme käyttää asiakas-segmenttien luomisessa ja mainonnan kohdentamisessa myös ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

Sivuillamme on käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike, LinkedIn jako-painike, Twitter twiittaa-painike, ja Google+ jako-painike. Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä sivuillamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee sivuillamme, Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä. Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään tietoja Fastroi Oy:lle, ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan. Voit tutustua kunkin sosiaalisenmedian yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin oheisten linkkien kautta: Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+.

Sivumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin (mm. yhteistyökumppanimme, viranomaissivut, yms.), mutta emme vastaa näiden sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin kyseisillä sivuilla.

Lisätietoja selainkäyttöön perustuvasta mainonnasta ja yksityisyydensuojasta verkossa voi lukea täältä.